left11

BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:312. Error 9: Invalid character

Mi?dzy wybrze?em Ba?tyku, pasmem Tatr Zachodnich, a b??kitnymi wodami Dniepru rozci?ga si? kraina, która przez stulecia kszta?towa?a swoj? w?asn?, niezwyk?? to?samo??. Zamieszkiwa?y j? spo?eczno?ci pos?uguj?ce si? nie tylko wieloma j?zykami, dzieli?y si? równie? ze sob? bogactwem ró?norodnych emocji.
Fascynuj?ca i bogata jest muzyka ludowa tego regionu Europy. Nadal skrywa wiele tajemnic i stanowi wymarzone miejsce dla poszukiwaczy wielokulturowych inspiracji.
I tak sta?o si? w przypadku muzyków zespo?u Warszawa Kyiv Express, których zafascynowa?a polska i ukrai?ska muzyka ludowa.

Muzyk? WKE tworz? z jednej strony odkrywane na nowo melodie wywodz?ce si? z tradycji muzycznej Europy ?rodkowo-Wschodniej, z drugiej - bogate jazzowe aran?acje w mistrzowskim wykonaniu, rozbudowane improwizacje i wysmakowane brzmienie. Dzi?ki temu emocje drzemi?ce w muzyce regionów Polski i Ukrainy zyskuj? niezwyk?? ?wie?o??.

Warszawa Kyiv Express - to nowe zjawisko we wspó?czesnej muzyce jazzowej. Oryginalne, pe?ne ekspresji zestawienia rytmów, harmonii, skal i motywów, nieregularne metra i precyzyjna aran?acja sprawiaj?, ?e muzyka zaskakuje nieoczekiwanymi skojarzeniami.

Muzyka WKE to interesuj?ca propozycja dla wra?liwych i wymagaj?cych poszukiwaczy oryginalno?ci. W kompozycjach Warszawa Kyiv Express s?ycha? kujawiaka, poloneza, przy?piewki góralskie, ko?omyjk?, bia?y stepowy ?piew, ale równie? kaukask? lezgink?, zwan? te? czeczenk?.
Znakiem rozpoznawczym jest harmonia modalna, a tak?e rozbudowane kontrapunkty, nieregularne metra, nietypowe formy i rytmy.

Warszawa Kyiv Express za?o?yli Piotr Karol Sawicki, pianista, kompozytor i aran?er, oraz Konstantyn „Cat" Donskoj, ukrai?ski tr?bacz, kompozytor i aran?er, od dwudziestu lat czynny na europejskiej scenie muzycznej.

 

Muzyka o WKE

Menu Portali Spo?eczno?ciowych

youtubefbtwittermyspacelastfmbc