BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:312. Error 9: Invalid character
Warszawa Kyiv Express i jazz-folkowa p?yta na Euro 2012 PDF 

 

nasze miasto logo rgb Sonia Tulczy?ska

 

Podró? z Warszawy do Kijowa musi by? d?uga i m?cz?ca. Dzi?ki albumowi, stworzonemu przez sze?ciu do?wiadczonych muzyków, dystans ten mo?na pokona? ekspresowo, a folkowe inspiracje i jazzowe aran?acje tworz? artystyczn? uni? mi?dzy Polsk? i Ukrain?. Warszawa Kyiv Express i album "Huculski Blues" to ciekawa, ambitna pozycja prezentuj?ca oryginalne pomys?y na klasyczne formy muzyczne.

 

P?yt? charakteryzuje niesamowita energia, która przede wszystkim stworzona zostaje przez du?? ilo?? instrumentów pojawiaj?cych si? w nagraniach. Dynamiczne po??czenie gatunków, mieszanka kultury polskiej i ukrai?skiej oraz mnogo?? form muzycznych(od Mazurka przez Polonez, a? do Kujawiaka) to g?ówne cechy wyró?niaj?ce "Huculski Blues" spo?ród innych albumów muzyki wspó?czesnej. 

Moj? uwag? zwróci?a rewelacyjna gra Piotra Karola Sawickiego na fortepianie. Lider Warszawa Kyiv Expresswspó?pracowa? mi?dzy innymi z zespo?em Kaliber 44. Jego kompozycje na fortepian nadaj? wyrazu, a cz?sto nie s? jedynie t?em, lecz pierwszym planem, który echem na?laduje ca?a sekcja d?ta("Taniec Sytów"). Instrumenty d?te pe?ni? istotn? rol? w utworze "Mister F", gdzie dodaj? patosu i dostojno?ci polonezowi, jednak przez elementy perkusyjne, a szczególnie grzechotki i przeszkadzajki, ta
klasyczna forma staje si? nieco satyryczna. S?uchaj?c tego nagrania wyobra?am sobie postawnego, id?cego lekko chwiejnym krokiem Mistera F we fraku.


Poza energicznym polonezem na p?ycie Warszawy Kyiv Express pojawia si? te? "Mazurek Warszawski Nr 13", który w swym ?ywym charakterze odzwierciedla miejskie ?ycie w stolicy. Kolejny energiczny utwór, niczym z Ba?ni 1000 i jednej nocy, to "Ta?ce Mokotowskie", gdzie ?wietn? rol? odgrywaj? b?bny a ca?o?? tworzy tajemniczy nastrój. Oprócz utworów dynamicznych, na p?ycie pojawiaj? si? i te melancholijne. Deszczowy, leniwy, ze ?wietnym "Oj Tam Czumak" basem pozwala na oddech od folkowej energii i zamieszania, a "Warszawa Wschodnia" nie pozostawia z?udzenia, ?e brudny i stary dworzec kolejowy odszed? ju? dawno do przesz?o?ci.

Gatunek muzyczny jakim jest jazz charakteryzuje si? du?? wolno?ci? interpretacyjn?, aran?acjami i improwizacjami. Z tego wzgl?du dzieli si? na mnóstwo podgatunków, których nie sposób poj??, gdy? ci?gle pojawiaj? si? nowe. S?uchaj?c muzyki jazzowej dokona?am ?atwiejszego podzia?u. Dziel? sobie jazz na ten spokojny, melancholijny i melodyjny oraz na ten "dra?ni?cy", w którym przewa?a ostry i zmieniaj?cy cz?sto nat??enie d?wi?k. Musz? przyzna?, ?e p?yta "Huculski Blues" i muzyka zespo?u Warszawa Kyiv Express zaskoczy?a mnie bardzo pozytywnie.

Dra?ni?cego jazzu jest niewiele, dominuje taki, który jest wr?cz taneczny. Oprócz tego, pozostaj?c pod ogromnym wra?eniem fortepianu i basu, wiem ?e p?yta na pewno nie osi?dzie kurzem na mojej pó?ce.

http://soniatulczynska.wordpress.com/2013/01/07/warszawa-kyiv-express-i-jazz-folkowa-plyta-na-euro-2012/

 

 

Menu Portali Spo?eczno?ciowych

youtubefbtwittermyspacelastfmbc