biogramPiotrek

Warszawa Kyiv Express na scenie E12/ Swing Club

tlo wydarzenia na facebooku

Na scenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki dn. 28 listopada wyst?pi zespó? Warszawa Kyiv Express. Grupa wyda?a swoj? debiutanck? p?yt? Huculski Blues, a koncert jest pierwszy po przerwie i zmianie sk?adu zespo?u.

 

WKE to nowe zjawisko na europejskiej scenie etno - jazzowej. ??czy jazz z emocjami drzemi?cymi w muzyce regionów Polski i Ukrainy. Zespó? z jednej strony proponuje ucieczk? od stereotypowego podej?cia do muzyki ludowej, a przy tym jest swoist? jazzow? uczt? dla poszukiwaczy oryginalno?ci i ?wie?o?ci.

W muzyce zespo?u s?ycha? kujawiaka, poloneza, przy?piewki góralskie, ko?omyjk?, bia?y stepowy ?piew, ale równie? kaukask? lezgink?, zwan? równie? czeczenk?. Pe?ne ekspresji zestawienia rytmów, harmonii, skal, a tak?e motywów ludowych, a przy tym przemy?lana i precyzyjna jazzowa aran?acja sprawiaj?, ?e ich muzyka brzmi ?wie?o i zaskakuj?co. Z pewno?ci? zmieni ona podej?cie koneserów jazzu do muzyki ludowej, a wielbicieli tradycyjnej muzyki etno – do jazzu.

Wyst?pi?:

  • Dominik Gawro?ski - tr?bka - student Akademii Muzycznej we Wroc?awiu na Wydziale Jazzu w klasie dr hab. Piotra Wojtasika. Bra? udzia? w kursach mistrzowskich u: Davida Liebmana, Dariusza Oleszkiewicza, Jack'a DeJohnette, Jacka Meira - Niedzieli, Ernie Watts'a.
  • Mariusz Koz?owski – saksofony – gra? m.in. z: Bra?mi Golcami, Ew? Bem, Lor? Szafran,
  • Wojciech Pulcyn - kontrabas – wspó?pracowa? m. in. z: Kapel? ze wsi Warszawa, S?awomirem Kulpowiczem, Jarkiem ?mietan?, Micha?em Urbaniakiem, Gra?yn? Augu?cik, Bogdanem Ho?owni?.
  • Adam Lewandowski – instrumenty perkusyjne – gra? m.in.: ze Zbigniewem Namys?owskim, Krystyn? Pro?ko, Lor? Szafran,
  • Witek Wilk – perkusja – wyst?powa? m.in. z: Jaros?awem ?mietan?, Ew? Bem, Bohdanem Ho?owni?.

Liderem zespo?u jest Piotr Karol Sawicki – pianista, kompozytor – bra? udzia? w happeningu odkopania obrazu Tadeusza Kantora „MULTIPART CI?G DALSZY", czyli prawykonaniu „Hejna?u z Wie?y Mariackiej" na klawisze i buty. Uczestniczy? równie? w happeningu akcja "Miasto: emocje" w ramach AntyFestiwalu Sztuki Performatywnej "Varvie".
Wyst?powa? jako pianista w kabarecie STS 96, a w big-bandzie Jazz-Radia w klubie Akwarium gra? na kontrabasie.
Rekonstruowa? partytury Krzysztofa Komedy na podstawie r?kopisów i nagra?.
Ulubione polskie kol?dy we w?asnych aran?acjach nagra? na p?ycie " Smooth Jazz Christmas.pl".
Nale?y do Zwi?zku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR.

28 listopada 2013 | Scena E12/Swing Club,
Scena E12/Swing Club
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12
Adam Ferch – prowadzenie koncertu, autor koncepcji artystycznej
28 listopada, czwartek, godz. 19.00
Bilety: 12 z?, dost?pne w siedzibie MCKiS (pn.- pt. w godz. 10.00-19.00). Informacje: 22 586 42 59, 783 708 380

 

Menu Portali Spo?eczno?ciowych

youtubefbtwittermyspacelastfmbc